fbpx
logo

Първа конференция по електронна търговия в Македония

Неведнъж сме казвали, че градим мостове за всички, които продават онлайн. През изминалата година имахме възможност да изградим партньорство с Асоциацията на електронни търговци в република Македония. Не след дълго те организираха своето първо събитие за което получихме покана.

Събитието беше разделено на 4 основни панела. Почти 400 посетителя присъстваха и задаваха интересни въпроси свързани с електронната търговия.

Македонският пазар много прилича на този в България. Собствениците на онлай магазините имат същите предизвикателства като нас. Оборотът чрез електронна търговия се равнява на около 69 мил. евро, като едва 8 милиона се отделят за покупка от чуждестранни магазини в това число и от България.

Слабо развитата куриерска мрежа в отдалечените места е проблем за търговците. Куриерите правят всичко възможно  да отварят повече офиси за да задоволят търсенето.

Освен дрехите и аксесоарите също като в България продажбата на хранителни продукти онлайн набира популярност. В Скопие вече има голям играч в тази ниша.

Првителството залага много на електронното управление и електронните услуги. Затова работят по проблемите на търговците. За разлика от България, където при определени методи на плащане е необходимо да се издава касова бележка, в Македония е достатъчно да се издаде фактура.

И докато сме на темата с плащанията – големи усилия се правят за по-широкото внедряване на картови плащания. Младите имат голямото желание да плащат така, докато при старите бичува – око да види, ръка да пипне. Мобилните оператори казват все пак, че около 20% от клиентите им използват картови плащания.

Времето за отказ и връщане на стоката без въпроси е 14 дни, стига да не е нарушена цялостта на опаковката.

Като пречка пред самите търговци да продават извън страната – най-вече в съседните държави се изтъкнаха митата и данъците, защото страната все още не е част от ЕС, както и високите такси на банките за превалутиране и обслужване на сметките.

Направихме си снимки за спомен с Нина Ангелковска – председател на Македонска екомерс асоциация, както и с Диди от екипа на Рапидо.

Във видеото по-долу можете да видите приятната атмосфера на събитието, а със самата асоциация можете да се запознаете от официалният им сайт.

Благодарим на Нина, Филип и Виктор от асоциацията за поканата. Можете да се запознаете с тях на живо на петият eCommCongress – Осмели се да растеш на 19 април в Sofia Event Center.

Коментарите са деактивирани

We have repeatedly said that we are building bridges for all who sell online. In the past year, we had the opportunity to build a partnership with the e-commerce Association of Macedonia. Soon after this they organized their first event for which we received an invitation.

The event was divided into 4 main panels. Almost 400 visitors attended and asked interesting questions about e-commerce.

The Macedonian market is very similar to the one in Bulgaria. Owners of e-shops have the same challenges as us. The turnover through e-commerce is about 69 million. Euro, with only 8 million paid for purchases from foreign countries (including Bulgaria).

A poorly developed courier network in remote locations is a problem for retailers. Couriers do their best to open more offices to satisfy the demand.

In addition to clothing and accessories, as well as in Bulgaria – the sale of groceries and food products online is gaining popularity. Skopje already has a big player in this niche.

The government invests heavily on e-government and e-services. That’s why they’re working on the problems of merchants. Unlike in Bulgaria, where certain methods of payment require a cash receipt, in Macedonia it is enough to issue an invoice.

And while we are on the topic of payments, great efforts are being made to widen the implementation of card payments. The youngsters have a great desire to pay so long as the old ones whistle – an eye to see a hand touching. Mobile operators, however, say that about 20% of their customers are using card payments.

The time to cancel and return the goods without questions is 14 days, as long as the package is not damaged.

As an obstacle for the merchants to sell outside the country – especially in the neighboring countries are customs and taxes. They are highlighted because the country is not yet part of the EU, as well as the high fees of the banks for the conversion and servicing of the accounts.

We took photos of Nina Angelkovska, chairman of the Macedonian e-commerce Association, and Didi of Rapido Express and Logistics team.

In the video below you can see the pleasant atmosphere of the event, and with the association itself you can get acquainted by the official web site.

We thank Nina, Philip and Victor from the association for the invite. You can meet them live on the fifth eCommCongress – Dare to Scale on 19th of April in Sofia Event Center.

Коментарите са деактивирани