fbpx
logo

$25.3 billion for Alibaba in single day. Here’s how the shopping festival went.

For another year, Alibaba breaks all sales records in its so-called „Single’s day“ as the turnover of goods sold through the various channels of the company exceeds $25 billion. For reference last year’s revenue was just under $18 billion for the same day.

According to the company’s official newsroom, $1 billion of goods have been sold in the first two minutes. The total number of orders is over 812 million in this day. The Alipay payment processor handled 325,000 payments per second at peak times.

The company’s efforts to move its users from a desktop to a mobile obviously works great, as $22 billion are generated by mobile devices (smartphones, tablets, smart TVs, etc.).

Daniel Zhang, CEO of the company, said: „I’ve been talking to many partners before the event, and they realize that 11.11 is no longer just a sales day, it’s a day of engaging with consumers, reinforcing brand loyalty and building new ones“.

Alibaba are also trying to change the way of shopping in brick and mortar stores. Their desire to make the process more smooth and more interesting to customers leads to success.

Many brands are taking part in the so-called „Shopping festival“ around the world. For example, Piza Hut has offered its clients an augomented reality game „Grab the Cat“ through which it was possible to get discount codes for the purchase of goods on 11.11. Nike took part in the Travia game in Tmall and Taobao’s mobile apps, and they were rewarding their engaged fans.

Here’s another example of mixing offline and online shopping.

It is also worth noting the awesome fashion show by which the company announced the launch of the campaign. This year, for the first time, it has been streaming on 7 different platforms – mobile apps and TV. More about the effect and the experience you can see in the video.

Whether one day we will shop in the same way in Bulgaria – only time will show.

Коментарите са деактивирани

За поредна година Алибаба чупи всички рекорди по продажби в своя т. нар. „Ден на необвързаните“ като оборота от продадени стоки чрез различните канали на компанията надвишава 25 млрд. долара. За справка – миналата година приходите бяха малко под $18 млрд. за същият ден.

Според официалния нюзрум на компанията още в първите две минути са продадени стоки за $1 млрд. Общия брой поръчки е над 812 милиона за деня. Пеймънт процесора Alipay е обработвал по 325 хил. плащания на секунда в пиковите моменти.

Усилията на компанията да премести потребителите си от десктоп към мобайл очевидно работят по ноти, тъй като $22 млрд. са генерирани чрез мобилни устройства (смартфони, таблети, умни телевизори и др.).

Изпълнителния директор на компанията – Даниел Занг споделя: „Говорих с много партньори преди събитието. Те осъзнават, че 11.11 вече не е ден единствено за продажби. Той е ден за ангажиране с потребителите, затвърждаване на лоялността към брандовете и изграждането на нови такива“.

Алибаба се опитват да променят и начина на пазаруване във физическите магазини. Желанието им да направят по-безпроблемен процеса и по-интересен за клиентите води до успехи.

Много брандове участват по света в т. нар. шопинг фестивал. Например Piza Hut са предложили на своите клиенти игра с добавена реалност „Хвани котката“, чрез която е било възможно да получиш промо кодове за намаление при покупка на стоки на 11.11. Nike пък са участвали в травиа играта в мобилните приложения на Tmall и Taobao и по този начин са награждавали ангажираните си фенове.

Ето още един пример са смесването на офлайн и онлайн пазаруването.

Редно е да отбележим и страхотното модно ревю, с което от компанията обявиха старта на кампаниятя. Тази година за първи път е било стриймвано на 7 различни платформи – мобилни приложения и телевизия. Повече за ефекта и преживяването можете да видите във видеото.

Дали някой ден ще пазаруваме по същия начин в България – само времето ще покаже.

Коментарите са деактивирани