logo

Общи условия

Български

Общи условия за участие в eCommCongress

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между фирмa „Слайдс.БГ“ ЕООД от една страна, и участниците в eCommCongress, от друга страна.

1. Основни понятия:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Организатор: „Слайдс.БГ“ ЕООД, адрес гр. София, ул. Хан Аспарух №45, ЕИК: 201974866

 Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е изложена в уебсайта на конгреса.

Уебсайт: уебсайтът на конгреса се намира на адрес http://ecommcongress.com и чрез него участниците могат да се информират относно събитието, да направят своята регистрация за участие и да следят новини около събитието.

 2. Онлайн регистрация:

Регистрацията за събитието се извършва чрез онлайн форма достъпна на адрес: http://ecommcongress.com/#tickets .

Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни.

Организаторът има право да прекрати договора едностранно към Участници, които регулярно попълват грешни или неверни регистрационни данни.

3. Начин на регистрация:

Всеки Участник попълва онлайн регистрационната форма. Участникът ще получи e-mail с потвърждение, че регистрационната форма е успешно изпратена и неговите данни се обработват и информация по какъв начин да може да заплати дължимата сума за своето участие. След като тя бъде заплатена ще получи потвърдителен e-mail, че регистрацията е приключила успешно.

В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно Организаторът не носи отговорност.

В случайте, когато участниците не получат потвърждение, че данните им се обработват или потвърдителен e-mail за успешно приключила регистрация те следва да се свържат с организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact и да го уведомят.

4.  Такса за участие на Участници в eCommCongress

Обявените такси в уеб сайта на събитието са финални,  без ДДС и не подлежат на промяна.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от 2 работни дни.

5. Методи на плащане:

Всеки участник може да заплати дължимите такси за участие чрез:

Банков запис използвайки следните данни:
Слайдс.БГ ЕООД
М.О.Л.: Любомир Стоянов
БАНКА: ПИБ
IBAN BGN: BG53FINV91501015412535
Основание: Вашите три имена

На каса на Easy Pay след посещаването на интернет адрес с инструкции изпратен от екипа на Организатора.

Чрез системата на E-pay.bg след посещаването на интернет адрес с инструкции изпратен от екипа на Организатора.

Чрез B-pay на банкомат след изпращане на инструкции от екипа на Организатора.

Чрез PayPal акаунт.

6. Ваучери:

По време на еCommCongress посетителите могат да получат ваучери за различни услуги или намаления за тях. Те не могат да бъдат разменяни срещу паричната им стойност. Условията им за използване и срока на годност са упоменати върху самите ваучери.

7. Защита на личните данни:

„Слайдс.БГ“ ЕООД е регистриана като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с вх. номер: 411235 и стриктно се спазват правилата описани в “Закон за защита на личните данни”.

Всеки участник се съгласява, че разрешава да бъде сниман от оторизиран фотограф от Организатора по време на eCommCongress и неговите снимки могат да бъдат използвани за маркетингови цели. Снимките остават собственост на „Слайдс.БГ“ ЕООД.

Организаторът си запазва правото да използва част от личните данни събрани чрез различни регистрационни форми за маркетинг цели.

8. Авторско право:

По време на конгреса eCommCongress участниците получават предварително подготвени материали, с уредени авторски права по смисъла на “Закон за авторското право и сродните му права”.

Участниците имат право да споделят в социалните мрежи, блогове и медии информация свързана със събитието в дигитален формат.  Продължителността на видео или аудио записи не трябва да надвишава 5 мин. и е необходимо изричното съгласение на лекторите за използването им.

9. Невъзможност за присъствие:

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен се свърже с организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от 5 работни дни преди датата на събитието. Участникът има възможност да избере дали предоставя регистрацията си за участие на друг Участник или желае да му бъде възстановена сумата за участие на 100%.

При невъзможност за присъствие на групи от два или повече Участника може да бъде възстановена сума до 30% от стойността на направената регистрация, но не повече.

10. Гаранция:

При неудовлетвореност от събитието, Участникът следва да се свърже с Организатоа по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от три работни дни след датата на провеждане на eCommCongress. И да предяви своите претенции за неудволетвореност. В случай, че аргументите са основателни, заплатената такса за участие ще бъде възстановена на 100%.

Възстановяване на таксата за участие в следствие на неудволетвореност на групи от двама или повече Участници се прави за двама души в размер на 100% от таксата за участие, но не повече, независимо от броя индивидуалните Участници в групата.

11. Отлагане или отмяна на конгреса:

В случай, че има основания и причини събитието да бъде отложено и/или отменено организаторът следва да уведоми своевременно Участниците.

Организаторът е длъжен да предостави нова дата за провеждане на конгреса, но не по-късно от 6 календарни месеца считано от датата на провеждане на самият семинар.

В случай, че събитието не може да бъде проведено, Организаторът е длъжен да изплати таксите за участие на отделните Участници в срок от 14 работни дни след датата на отмяна на събитието. Възстановените суми трябва да бъдат в  размер от 100% от събраните такси за участие.

12. Замяна на лектор:

Поради независещи от Организатора събития е възможно един или няколко от лекторите да не могат да проведат обучението на датата избрана от организатора. В този случай организатора се задължава да намери друг лектор от същата класа и имащ знания в същата област, който да замести отсъстващия.

Организатора не носи отговорност за пропуснати ползи при отсъствие на някой от лекторите.

13. Парти

Закриващото парти се провежда на определено от Организатора място в предварително определен час. Организаторът не поема разходите за участие в партито на отделните участници. Консумацията е на своя отговорност, като всеки заплаща дължимата сума на персонала обслужващ заведението. Организаторът не носи отговорност в случай щети възникнали в случай на прекомерна употреба на алкохол или други стимуланти.

14. Други разпоредби:

Организаторът не поема отговорност при възникнали имуществени и/или правни щети и наранявания на някой от Участниците в конгреса eCommCongress.

Всеки Участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на конгреса. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече такси за участие на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не носи отговорност за пропуснати ползи в случай на отлагане на събитеието.

15. Промени:

Организаторът си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да изпрати новите Общи условия на Участниците.

Настоящите Общи условия са приети с решение на УС на „Слайдс.БГ“ ЕООД и влизат в сила от 05 януари 2017 г.

 

English

General terms and conditions for participation in eCommCongress

These terms and conditions govern the relationship between “Slides.BG "Ltd. on the one hand, and participants in eCommCongress, on the other

 

1. Basic terms:

At the interpretation and application of these Terms, following meaning shall apply:

Organizer: “Slides.BG "Ltd, with its address at: 45 Khan Asparuh str. Sofia, VAT number: 201974866.

Participant: Any physical or legal entity that fills in the participation registration form, which is displayed on the Congress website.

Website: Congress website can be found at: http://ecommcongress.com and on it the participants shall be able to obtain all the information regarding the event, shall be able to make his/her on-line registration and shall be able to follow all the congress news.

2. On-line registration:

Congress registration form is available on-line at: http://ecommcongress.com/get-your-ticket/.

The Organizer shall not register participants who have entered wrong, false or insufficient data.

The Organizer shall unilaterally terminate the contract with any Participants, who regularly fill in incorrect or inaccurate registration data.

3. Registration types

Any Participant fills in on-line registration form. Then the Participant shall receive confirmation e-mail, that the registration form is successfully submitted, the data is dully processed and about the payment types available. When the registration fee is paid, the Participant shall receive confirmation e-mail, that the registration is successfully complete.

The Organizer shall not be liable if the participant e-mail address is incorrect.

In cases where participants have not received confirmation their data is being processed or confirmation e-mail for successfully completed registration they should contact the Organizer by one of the means described at http://ecommcongress.com/contacts/.

4. Registration fees

All the fees for the event are final, with VAT excluded and are not subject to any change.

Registration is considered complete only after payment confirmation. Payment is to be made up until 2 days after the registration.

5. Methods of payment:

Any Participant may pay their registration by:

Bank transfer:
Beneficiary name: “Slides.BG "Ltd.
Owner: Lubomir Stoyanov
Bank name: First Investment Bank
IBAN BGN: BG53FINV91501015412535
Communication:  Your names

In Cash: by Easy Pay after visiting the website with the Organizer instructions.

By E-pay.bg: after visiting the website with the Organizer instructions.

By B-pay ATM: after receiving instructions from the Organizer

By PayPal account.

 

6. Vauchers:

During eCommCongress participants can get vouchers for various services or discounts. They can not be exchanged against their monetary value.  Conditions of use and the expiry date shall be mentioned on the voucher.

7. Personal data protection:

"Slides.BG" Ltd. is registered as a Personal Data Controller in the Commission for Protection of personal data Ent. No: 411,235 and strictly complies with the rules described in the "Law on Protection of Personal Data”.

Each participant agrees to be shot by photographer authorized by the Organizer during eCommCongress and allows their photos to be used for marketing purposes. Photos remain property of "Slides.BG" Ltd.

The Organizer reserves the right to use personal data collected through various registration forms for marketing purposes.

8. Copyright:

During the eCommCongress participants shall receive pre-prepared materials, with their copyright settled within the meaning of the "Law on Copyright and Related Rights".

Participants shall have the right to share in social networks, blogs and media information associated with the event in digital format. The duration of video or audio recordings must not exceed 5 min. and the speakers need to consent for their use.

9. Inability to attend:

If unable to attend, the participant must contact the Organizer by one of the means available at http://ecommcongress.com/contact, but not later than five working days prior to the congress. The participant shall have the opportunity to choose whether to provide his/her registration to another participant or to be reimbursed at 100%.

Failiure to attend of groups of two or more participants shall result in reimbursement of 30% of the group registration, but not more.

10. Warranty terms:

In the event of dissatisfaction, the Participant shall contact the Organizer by one of the means available at http://ecommcongress.com/contacts/, not later than three working days after the date of the eCommCongress and to assert his/her dissatisfaction claims. If the claims are legitimate, registration fee paid shall be reimbursed at 100%.

Reimbursement of the registration fees due to the dissatisfaction of groups of two or more participants shall be at 100% but not more, regardless of the number of the individual Participants in the group.

11. Congress postponement or cancellation:

If there are reasons and causes the Congress to be postponed and/or canceled, the Organizer shall promptly notify participants.

The Organizer shall provide a new date for the Congress, but not later than 6 calendar months from the date of the congress itself.

In case of the Congress cancellation, the Organizer shall reimburse registration fees to the participants within 14 working days after the date of cancellation.

The reimbursed fees shall be 100% of the registration fees paid.

12. Speaker replacement:

Due to events beyond the control of the Organizer it is possible that one or more of the speakers can not conduct training on the date selected by the Organizer. If such case arise, the Organizer shall find another speaker of the same class and having knowledge in the same field in order to replace the absent.

Organizer shall assume no responsibility for lost profits in case of absence of one of the speakers.

13. Party

Closing party shall be held at a certain place at a predetermined time. Organizer shall accept no cost for participation in the party by the individual participants.  Consummation shall be at anybody’s own expense and each participant shall pay his/her own bill to the restaurant staff. Organizer shall assume no responsibility for any damages occurred in the case of excessive use of alcohol or other stimulants.

14. Others

Organizer shall assume no responsibility in the event of financial and/or legal damage and injuries to any of the participants during the eCommCongress.

Each participant shall strictly guard his/her personal belongings during the Congress. Organizer shall assume no responsibility for loss, theft and/or damage to the participants’ personal belongings.

Organizer assumes no responsibility for reimbursement of already paid registration fees in any event of force majeure such as, but not limited to: earthquakes, natural disasters, war, threats of terrorist act and other circumstances arising from causes beyond the control of the Organizer which hinder the conduct of the Congress.

The Organizer assumes no responsibility for lost profits in the case of postponement of the Congress.

15: Changes: The Organizer has the right to revise these terms and conditions, therefore is obliged to dully notify participants within 3 working days of any change in General Terms.

These General Terms were adopted by resolution of the Board of "Slides.BG" Ltd, with effect from January 05, 2017.